Activitățile proiectul  “Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia” sunt următoarele:

 

Activitatea A.1. - Estimarea efectivelor şi cartarea distribuţiei vidrei și a castorului, evaluarea stării de conservare și stabilirea măsurilor de management specific

 • Castor fiber
 • Lutra Lutra

Subactivitatea A.1.1. - Colectarea şi prelucrarea informaţiilor existente privind managementul vidrei și a castorului

Subactivitatea A.1.2.- Elaborarea protocoalelor de lucru pentru identificarea, cartarea si evaluarea populaţiilor de vidră și castor

Subactivitatea A.1.3. - Estimarea efectivelor şi cartarea distribuţiei populaţiilor de vidră și castor

Subactivitatea A.1.4. - Evaluarea stării de conservare a populaţiilor de vidră și castor şi identificare presiunilor potenţiale

Subactivitatea A.1.5. - Realizarea setului de măsuri de management specifice şi a procedurii şi metodologiei de monitorizare pentru vidră și castor

Subactivitatea A.1.6. - Elaborarea programului de monitorizare a populaţiilor de vidră și castor

 

Activitatea A.2. - Identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de peşti de interes comunitarşi stabilirea măsurilor de management specifice

 • Aspius aspius (Aun)
 • Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip)
 • Gobio kessleri (Petroc)
 • Rhodeus sericeus (Boarcă)
 • Sabanejewia aurata (Dunăriţă)

Subactivitatea A2.1. - Colectarea şi prelucrarea informaţiilor existente privind populaţiile speciilor de peşti de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț

Subactivitatea A.2.2. - Elaborarea protocoalelor de lucru pentru identificarea, cartarea si evaluarea populaţiilor speciilor de peşti de interes comunitar

Subactivitatea A.2.3. – Identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de peşti de interes comunitar din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț

Subactivitatea A.2.4. - Evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț

Subactivitatea A.2.5. - Stabilirea măsurilor de management pentru populaţiile speciilor de peştii de interes comunitar

Subactivitatea A.2.6. - Elaborarea programului de monitorizare a speciilor de peşti de interes comunitar

 

Activitatea A.3. - Identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de amfibieni de interes comunitar,  evaluarea stării de conservare şi stabilirea măsurilor de management specific

 • Bombina bombina
 • Bombina variegata
 • Emys orbicularis
 • Triturus cristatus
 • Triturus vulgaris

Subactivitatea A.3.1. - Colectarea şi prelucrarea informaţiilor existente privind populaţiile speciilor de amfibieni de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț

Subactivitatea A.3.2. - Elaborarea protocoalelor de lucru pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de amfibieni de interes comunitar

Subactivitatea A.3.3. - Identificarea, cartarea şi evaluarea speciilor de amfibieni de interes comunitar

Subactivitatea A.3.4. - Evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni de interes comunitar

Subactivitatea A.3.5. - Stabilirea măsurilor de management pentru populaţiile speciilor de amfibieni de interes comunitar

Subactivitatea A.3.6. - Elaborarea planului de monitorizare a speciilor de amfibieni de interes comunitar

 

Activitatea A.4. - Identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiei de interes conservativ din clasa Insecta.

 • Ophiogomphus cecilia

Subactivitatea A.4.1. - Elaborarea protocoalelor de lucru pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor de interes conservativ din clasa Insecta.

Subactivitatea A.4.2. - Identificarea, cartarea şi evaluarea speciilor de interes conservativ din clasa Insecta

Subactivitatea A.4.3. - Evaluarea stării de conservare a speciilor de interes conservativ din clasa Insecta

Subactivitatea A.4.4. - Stabilirea măsurilor de management pentru populaţiile speciilor de interes conservativ din clasa Insecta

Subactivitatea A.4.5. - Elaborarea planului de monitorizare a speciilor de interes conservativ din clasa Insecta

 

Activitatea A.5. - Identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiei de interes conservativ din clasa Bivalvia.

 • Unio crassus

Subactivitatea A.5.1. - Elaborarea protocoalelor de lucru pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor de interes conservativ din clasa Bivalvia.

Subactivitatea A.5.2. - Identificarea, cartarea şi evaluarea speciilor de interes conservativ din clasaBivalvia

Subactivitatea A.5.3. - Evaluarea stării de conservare a speciilor de interes conservativ din clasa Bivalvia

Subactivitatea A.5.4. - Stabilirea măsurilor de management pentru populaţiile speciilor de interes conservativ din clasa Insecta

Subactivitatea A.5.5. - Elaborarea planului de monitorizare a speciilor de interes conservativ din clasa Bivalvia

 

Activitatea A.6. - Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia şi stabilirea măsurilor de management specific

 • 6210 Pajisti uscate seminaturale şi fasciesuri de acoperire cu tufişuri pe substrat calcaros
 • 6240 Pajisti stepice subpanonoce
 • 62C0 Stepe ponto-sarmatice
 • 9260 Păduri cu Castaneea sativa

Subactivitatea A.6.1. - Colectarea şi prelucrarea informaţiilor existente privind habitatele de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia

Subactivitatea A.6.2. - Elaborarea protocoalelor de lucru pentru habitatele de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia

Subactivitatea A.6.3. - Colectarea şi cartarea pe teren a datelor de vegetaţie de habitate de interes comunitar, precum şi înregistrarea variabilelor de mediu

Subactivitatea A.6.4. - Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia

Subactivitatea A.6.5. - Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii/refacerii stării de conservare favorabile a habitatelor de interes comunitar

Subactivitatea A.6.6. - Realizarea planului de monitorizare a habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia


Activitatea A.7. – Dezvoltarea unei baze de date GIS prin integrarea informaţiilor cartate în teren

Subactivitatea A.7.1. – Dezvoltarea unei baze de date GIS prin integrarea informaţiilor cartate în teren

 

Activitatea A.8. Realizarea studiului socio-economic pentru  cele 3 arii protejate

Subactivitatea A.8.1. Realizarea studiului socio-economic pentru  cele 3 arii protejate

 

Activitatea A.9. Realizarea studiului privind poluarea istorică și actuală în zona sitului ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț

Subactivitatea 9.1. Prelevarea, conservarea şi transportul de probe de la peşti specii comune din cadrul sitului ROSCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ  pentru analize bioacumulare organizme vii  (plumb, cadmiu, arsen, nichel)

Subactivitatea A.9.2. Analiza de probe fizico-chimice în vederea stabilirii poluării istorice și actuale din zona sitului ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț

Subactivitatea A.9.3. Interpretarea  datelor fizico-chimice  obținute în cadrul subactivității A.9.1. în raport speciile de interes comunitar și biodiversitatea din zonă

 

Activitatea A.10 Elaborarea Planurilor de Management pentru cele trei arii naturale protejate

Subactivitatea A.10.1 Elaborarea drafturilor Planurilor de Management pentru cele trei arii naturale protejate

Subctivitatea A.10.2- Procedura specifică de aprobare/avizare a PM

Subactivitatea A.10.3 Organizarea dezbaterilor publice aferente realizării planului de management pentru ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia

 

Activitatea A. 11. Realizarea unor acţiuni de consultare, conştientizare şi informare a publicului de pe teritoriul cărora se găsesc cele trei situri de importanţă comunitară

Subactivitatea A.11.1.Conştientizare şi informare a publicului din cele şapte comune (Axente Sever, Micăsasa, Şeica Mică, Valea Lunga, Crăciunelul de Jos, Mihalţ, Şeica Mare, Slimnic și Blaj) pe teritoriul cărora se găseşte cele 3 situri de importanţă comunitară

Subactivitatea A 11.2 Sondaj de opinie privind reţeaua Natura 2000 în localităţile Axente Sever, Micăsasa, Şeica Mică, Valea Lunga, Crăciunelul de Jos, Mihalţ, Şeica Mare, Slimnic și Blaj

Subactivitatea A.11.3. Editare și design materiale informative, design sigle pentru cele 3 situri Natura 2000

Subactivitatea A.11.4. Realizarea de panouri informative și a unui traseu tematic pentru situl ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia

Subactivitatea A.11.5. Realizarea a 3 filme scurte tip reclamă pentru ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia

Subactivitatea A.11.6. Informarea şi conştientizarea reprezentanţilor instituţiilor cu responsabilităţi în managementul capitalului natural din zona proiectului ca zonă pilot

Subactivitatea A.11.7 Realizarea şi actualizarea unei secţiuni web prezentare a celor trei siturilor din cadrul proiectului

Subactivitatea A.11.8. Activităţi obligatorii de informare şi publicitate pentru proiect

 

Activitatea A. 12. Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate 

Subactivitatea A.12.1. Întărirea capacităţii instituţionale în gestionarea ariilor naturale protejate prin împărtăşirea experienţelor referitoare la managementul capitalului natural

Subactivitatea  12.2. - Instruirea personalului APM Sibiu domeniul comunicării și al gestionării conflictelor

Subactivitatea A.12.3.- Întărirea capacităţii instituționale prin achiziția de imagini satelitare și soft GIS cu licență

Subactivitatea A.12.4. - Întărirea capacităţii instituționale prin instruirea personalului în domeniul GIS

Subactivitatea A.12.5. - Întărirea capacităţii instituționale a APM Sibiu prin achiziția de echipamente

logo1 logo2 logo3

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020