ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia

castana

ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia este o arie protejată de mărime mică la nivelul ţării aflată în regiunea biogeografică continentală, la latitudinea de N 45.0105166 şi longitudinea de E 24.0123638. Situl se afla în regiunea Centru, între localităţile Buia şi Mighindoala, în judeţul Sibiu, pe o pantă cu expoziţie sudică. Situl a fost desemnat pentru protecţia unui habitat de interes comunitar-9260 - Vegetaţie forestiera cu Castanea sativa. Situl Castanii comestibili de la Buia a fost desemnat prin Ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Ca şi caracteristică a reliefului Castanii comestibili de la Buia face trecerea între Podişul Hârtibaciului prin culoarul Visei şi Podişul Secaşelor.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia: este proprietate publică a comunei Șeica Mare şi este utilizată la în acest moment ca fâneaţă.

Surse de informare:
-http://www.mmediu.ro/categorie/protectia-naturii;

Habitate de interes comunitar:

Este un habitat forestier larg răspândit în arealele submediteraneene, prezent la noi numai insular.  Stațiunile caracteristice prezintă altitudini de 300–500 m,  temperatură = 8–7,5 0C, precipitații = 800–1000 mm, în nord, şi 750–850 mm, în sud. Relief cu versanţi moderat-puternic înclinaţi, însoriţi, în situaţii de adăpost creat de energia de relief. Roci în general roci acide. Solurile sunt profunde, bine aerisite, cu umiditate echilibrată, de tipul luvisolurilor şi cambisolurilor eutrice. Uneori, în substrat este prezent calcarul masiv, motiv pentru care unele insule din acest tip de habitat pot fi întâlnite şi pe rendzine.

Fitocenoze edificate din specii submediteraneene. Stratul arborilor compus, în etajul superior, din castan (Castanea sativa) şi gorun (Quercus petraea ssp. dalechampii, ssp. petraea) în proporţii diferite, cu amestec de fag (Fagus sylvatica), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia platyphyllos, T. cordata, T. tomentosa în sud), cireş (Prunus avium), plop tremurător (Populus tremula), mesteacăn (Betula pendula), iar în etajul inferior jugastru (Acer campestre), carpen (Carpinus betulus), sorb de câmp (Sorbus torminalis). Stratul arbuștilor, dezvoltat variabil, compus din Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Viburnum opulus, ș.a. Stratul ierburilor și subarbuștilor este constituit din specii acidofile.

Specii edificatoare: Castanea sativa, Quercus petraea. Specii caracteristice: – . Alte specii importante: Genista tinctoria, Lysimachia punctata, Laserpitium prutenicum, Rubus hirtus, R. idaeus, Selinum carvifolia, Veronica officinalis, ca şi speciile Calamagrostis epigeios şi Luzula luzuloides ş.a.

Sursa:

  • Nicolae Doniţă, Mihaela Paucă-Comănescu, Aurel Popescu, Simona Mihăilescu,Iovu-Adrian Biriş - Habitatele din România - Editura Tehnică Silvică Bucureşti, 2005
  • Catalogul NATURA 2000
logo1 logo2 logo3

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020